Użycie właściwej klasy wejścia do włazu lub studzienki ściekowej zależy od miejsca budowy. Różne miejsca budowy podzielone zostały na grupy ponumerowane od 1 do 6.
Rysunek przedstawia umiejscowienie niektórych z tych grup w środowisku drogi publicznej. Informacje o tym, jaka klasa wejścia do włazu lub studzienki ściekowej ma być użyta, przedstawiono w nawiasach dla każdej grupy. Wybór właściwej klasy dokonywany jest na odpowiedzialność konstruktora. W razie wątpliwości wybierać należy klasę silniejszą:

Grupa 1 (min. klasa A 15) – Tereny przewidziane tylko dla pieszych i rowerzystów.
Grupa 2 (min. klasa B 125) – Chodniki, pasaże i podobne tereny, parkingi samochodowe lub pomosty parkingowe.
Grupa 3 (min. klasa C 250) – Dla ściekowych studzienek zainstalowanych przy krawężnikowych kanałach dróg, które przy pomiarze od krawędzi krawężnika przekraczają maksimum 0,5 m w stronę jezdni i maksimum 0,2 m w stronę chodnika.
Grupa 4 (min. klasa D 400) – Jezdnie dróg (wraz z ulicami dla pieszych), twarde pobocza oraz tereny parkingowe wszystkich typów pojazdów drogowych.
Grupa 5 (min. klasa E 600) – Tereny narażone na ciężkie ładunki ze środków transportu, np. doki, nawierzchnie lotnicze.
Grupa 6 (klasa F 900) – Tereny narażone na szczególnie ciężkie ładunki ze środków transportu, np. nawierzchnie lotnicze.

WPUSTY ŚCIEKOWE
kołnierzowe, bezkołnierzowe, z kołnierzem 3/4, krawężnikowe, jezdniowo-krawężnikowe, mostowe, podwóżowe, okrągłe, uchylne

WŁAZY KANAŁOWE
zatrzaskowe, z zabezpieczeniem przed obrotem, amortyzowane, z pokrywą żeliwno-betonową, kwadratowe

PIERŚCIENIE, DYSTANSOWE, SKRZYNKI ULICZNE, STOPNIE ZŁAZOWE, RUSZTY Z POLIMEROBETONU