Nasza oferta złożona w postępowaniu na „Sukcesywne dostawy armatury żeliwnej do ZWIK sp. z o.o. w Tczewie” została uznana za ofertę spełniającą w najwyższym stopniu wymagania na postawie kryteriów określonych w zaproszeniu do negocjacji 🙂

(…) Misją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie jest zapewnienie mieszkańcom Tczewa warunków uzyskania ciągłych i bezpiecznych dostaw wody o bardzo dobrych parametrach jakościowych oraz odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami ochrony środowiska przy jednoczesnym racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.

Wizją Spółki jest osiągnięcie najwyższych standardów eksploatacyjnych i statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom, dostawcom i środowisku, zrealizowane poprzez efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, za cenę społecznie akceptowalną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. (…)

za: https://www.zwik.tczew.pl